اهمیت تمرین کششی در خانه یک روز دیگه از خود قرنطینه خانگی، به این معنی است. که یک روز دیگه باید در خانه بمانید. و بی سرو صدا به جلسات...